Kdo so nadarjeni učenci

Koncept odkrivanja in dela z nadarjenimi učenci v devetletni OŠ (1999) temelji na eni najpogosteje uporabljenih definicij v svetu, po kateri so nadarjeni ali talentirani tisti otroci in mladostniki, ki so bodisi na predšolski stopnji, v osnovni ali srednji šoli pokazali visoke dosežke ali potenciale na intelektualnem, ustvarjalnem, specifično akademskem, vodstvenem ali umetniškem področju in ki poleg rednega šolskega programa potrebujejo posebej prilagojene programe in aktivnosti. Aktivnosti, povezane z odkrivanjem in delom z nadarjenimi učenci, vodi svetovalna služba v sodelovanju z učenci, starši, razredniki in ostalimi učitelji mentorji. Šola tem učencem zagotavlja ustrezne pogoje za vzgojo in izobraževanje tako, da jim prilagodi vsebine, metode in oblike dela ter jim omogoči vključitev v dodatni pouk in druge aktivnosti, ki jih ponuja šola (izbirni predmeti, interesne dejavnosti, priprave na tekmovanja, raziskovalni tabor itd.).

Za dodatne informacije v zvezi s postopkom odkrivanja nadarjenih učencev v osnovni šoli in dela z njimi se lahko obrnete na šolsko svetovalno službo.

Odkrivanje nadarjenih učencev

Odkrivanje nadarjenih učencev poteka v skladu s Konceptom v treh korakih:

1. EVIDENTIRANJE UČENCEV

Prva stopnja je evidentiranje učencev, ki kažejo potenciale na različnih področjih in bi lahko bili nadarjeni. Poteka na podlagi opazovanja učencev med rednim vzgojno-izobraževalnim delom. Evidentiranje izvajamo v mesecu decembru, vključeni pa so učenci od 4. razreda dalje. Razredniki, učitelji in ostali strokovni delavci izpostavijo tiste učence, ki bi glede na svoje osebnostne lastnosti, interese, dosežke in splošno delovanje v vzgojno-izobraževalnem procesu lahko bili prepoznani kot nadarjeni.

Evidentiranje poteka na osnovi različnih kriterijev brez testiranj ali uporabe posebnih ocenjevalnih pripomočkov:

  • učni uspeh: učenec dosledno izkazuje odličen uspeh,
  • dosežki: izjemni dosežki pri likovni, glasbeni, tehnični, športni vzgoji in drugih dejavnostih,
  • učiteljevo mnenje, ki si ga je o učencu oblikoval med vzgojno-izobraževalnim procesom,
  • tekmovanja: udeležba in dobri rezultati na regijskih in državnih tekmovanjih,
  • hobiji: trajnejše aktivnosti, za katere ima učenec močan interes in v katerih dosega nadpovprečne rezultate,
  • mnenje šolske svetovalne službe.

V skupino evidentiranih učencev so izbrani učenci, ki izpolnjujejo vsaj enega od navedenih kriterijev. Ko ima svetovalna služba seznam potencialno nadarjenih učencev, pridobi soglasje s strani staršev za nadaljnje delo z učenci v skladu s Konceptom odkrivanja in dela z nadarjenimi.

2. IDENTIFIKACIJA UČENCEV

Druga stopnja je identifikacija nadarjenih učencev, ki jo opravimo v 4. razredu devetletne OŠ ali kasneje, v kolikor je učenec evidentiran v višjem razredu. Zajema poglobljeno in podrobnejšo strokovno obravnavo evidentiranih učencev in vključuje naslednja merila:

  • ocenjevalne lestvice nadarjenosti
  • test intelektualnih sposobnosti
  • test besedne ustvarjalnosti

Ocenjevalne lestvice izpolnijo učitelji, rezultate vrednoti šolska svetovalna služba. Testa intelektualnih sposobnosti in besedne ustvarjalnosti izvede, vrednoti in interpretira šolska psihologinja. Kot nadarjeni so identificirani tisti učenci, ki so na vsaj enem od kriterijev dosegli izjemno nadpovprečen rezultat, ki sodi med 10 odstotkov najboljših v Sloveniji.

3. SEZNANITEV IN MNENJE STARŠEV

Svetovalna služba na seji učiteljskega zbora seznani učitelje z rezultati testiranja. Učiteljski zbor potrdi seznam učencev, ki so bili prepoznani kot nadarjeni. Starši so o rezultatih obveščeni na individualnem razgovoru v šolski svetovalni službi, kjer tudi podajo mnenje v zvezi z nadarjenostjo njihovega otroka.

Nadarjene učence nato spremljamo, v zadnjem vzgojno-izobraževalnem obdobju (7., 8. in 9. razred) pa jim ponudimo tudi oblikovanje individualiziranega programa (INDEP). Pri tem sledimo ciljem in interesom učencev, v samo oblikovanje programa pa smo vključeni šolska psihologinja, razrednik, učitelji mentorji, učenec in starši. Programi se oblikujejo za eno šolsko leto, spremljanje in evalvacija pa potekata v obliki dveh evalvacijskih sestankov letno (prvi v začetku in drugi ob koncu šolskega leta).

Za dodatne informacije v zvezi s postopkom odkrivanja nadarjenih učencev v osnovni šoli in dela z njimi se lahko obrnete na šolsko psihologinjo Vesno Krašovec.

(Skupno 664 obiskov, današnjih obiskov 1)